RREGULLORE (MPB) NR. 00/2018 PËR FUNKSIONIMIN E QENDRËS PËR MBAJTJEN E TË HUAJVE

Kjo rregullore përcakton mënyrën e funksionimit të Qendrës për Mbajtjen e të Huajve, menaxhimin e saj, duke përfshirë procedurën e pranimit, regjistrimit, akomodimit, dhe lëvizjen e të huajve të ndaluar në Qendrën për Mbajtjen e të Huajve dhe jashtë saj.


Data e fillimit: 14.09.2018


Data e përfundimit: 05.10.2018


Selman Nimanaj

Selman.nimanaj@rks-gov.net