RREGULLORE (QRK) - NR. XXX/2018 PËR MËNYRËN E NOTIFIKIMIT DHE OFRIMIT TË INFORMACIONEVE MBI RREGULLORET TEKNIKE, PROCEDURAT PËR VLERËSIMIN E KONFORMITETIT DHE STANDARDET

Me këtë rregullore përcaktohen procedurat e notifikimit për rregulloret teknike, procedurat e ndërlidhura për vlerësimin e konformitetit dhe standardet teknike (këtej e tutje të referuara si standarde) në përputhje me marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare të nënshkruara nga Republika e Kosovës, si dhe në përputhje me rregullat e Bashkimit Evropian (këtej e tutje referuar si BE)


Data e fillimit: 14.09.2018


Data e përfundimit: 05.10.2018


Raporti Final

Me këtë rregullore përcaktohen procedurat e notifikimit për rregulloret teknike, procedurat e ndërlidhura për vlerësimin e konformitetit dhe standardet teknike (këtej e tutje të referuara si standarde) në përputhje me marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare të nënshkruara nga Republika e Kosovës, si dhe në përputhje me rregullat e Bashkimit Evropian

15.10.2018
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

15.10.2018
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


doruntina.shala@rks-gov.net

doruntina.shala@rks-gov.net