UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 00/2018 PËR PËRCAKTIMIN E SIMBOLEVE PËR TREGUESIT GJEOGRAFIKË, EMËRTIMIT TË ORIGJINËS DHE SPECIALITETIT TRADICIONAL TË GARANTUAR

Ky udhëzim administrativ rregullon formën, përmbajtjen dhe përdorimin e simboleve apo shenjave të treguesit gjeografik, emërtimit të origjinës dhe specialitetit tradicional të garantuar për shënjimin, promovimin dhe reklamimin e produktit nga prodhuesit, përpunuesit, dhe përdoruesit të regjistruar në Agjencinë për Pronësi Industriale.


Data e fillimit: 13.08.2018


Data e përfundimit: 31.08.2018


Raporti Final

Ky udhëzim administrativ rregullon formën, përmbajtjen dhe përdorimin e simboleve apo shenjave të treguesit gjeografik, emërtimit të origjinës dhe specialitetit tradicional të garantuar për shënjimin, promovimin dhe reklamimin e produktit nga prodhuesit, përpunuesit, dhe përdoruesit të regjistruar në Agjencinë për Pronësi Industriale.

21.09.2018
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

21.09.2018
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


nezir.gashi@rks-gov.net

nezir.gashi@rks-gov.net