PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV MF- NR. XX/2018 PËR VLERËSIMIN E RREZIKUT KOMBËTAR PËR PASTRIMIN E PARAVE DHE FINANCIMIN E TERRORIZMIT

1. Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është që në përputhje me nenin 18paragrafi 1 dhe nenin 66 paragrafi 1 të Ligjit Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit dhe Rekomandimit 1 të FATF, si dhe standardeve tjera ndërkombëtare relevante, të rregulloj dhe përcaktoj procedurat standarde për një proces të përgjithshëm për vlerësimin e rrezikut kombëtar për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit dhe ekonomisë joformale, duke përfshirë identifikimin, analizën dhe vlerësimin e rreziqeve dhe dobësitë.


Data e fillimit: 03.08.2018


Data e përfundimit: 27.08.2018


Raporti Final

RAPORTI NGA PROCESI I KONSULTIMIT PËR PROJEKT UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MF- NR. XX/2018 PËR VLERËSIMIN E RREZIKUT KOMBËTAR PËR PASTRIMIN E PARAVE DHE FINANCIMIN E TERRORIZMIT

17.12.2018
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

17.12.2018
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Flutra Blakcori

flutra.blakcori@fic-ks.org