PROJEKTRREGULLORE (MPMS) NR. XX/2018 PËR LEHTËSIRAT DOGANORE DHE TATIMORE PËR PUNËDHËNËSIT QË PUNËSOJNË PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA QË USHTROJNË VEPRIMTARI TË PAVARUR

Qëllimi i Rregullores është të përcaktojë lehtësirat doganore dhe tatimore për punëdhënësit që punësojnë persona me aftësi të kufizuara dhe për personat me aftësi të kufizuara që ushtrojnë veprimtari të pavarur sipas legjislacionit në fuqi.


Data e fillimit: 12.06.2018


Data e përfundimit: 02.07.2018


Raporti Final

Qëllimi i Rregullores është të përcaktojë lehtësirat doganore dhe tatimore për punëdhënësit që punësojnë persona me aftësi të kufizuara dhe për personat me aftësi të kufizuara që ushtrojnë veprimtari të pavarur sipas legjislacionit në fuqi.

05.12.2018
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

05.12.2018
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


YLBER ALIU

Ylber.A.Aliu@rks-gov.net