PROJEKTRREGULLORE (MPMS) NR. XX/2018 PËR LEHTËSIRAT DOGANORE DHE TATIMORE PËR PUNËDHËNËSIT QË PUNËSOJNË PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA QË USHTROJNË VEPRIMTARI TË PAVARUR

Qëllimi i Rregullores është të përcaktojë lehtësirat doganore dhe tatimore për punëdhënësit që punësojnë persona me aftësi të kufizuara dhe për personat me aftësi të kufizuara që ushtrojnë veprimtari të pavarur sipas legjislacionit në fuqi.


Data e fillimit: 12.06.2018


Data e përfundimit: 02.07.2018


YLBER ALIU

Ylber.A.Aliu@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja