PROJEKTRREGULLORE (MPMS) NR. XX/2018 PËR LEHTËSIRAT DOGANORE DHE TATIMORE PËR PUNËDHËNËSIT QË PUNËSOJNË PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA QË USHTROJNË VEPRIMTARI TË PAVARUR

Qëllimi i Rregullores është të përcaktojë lehtësirat doganore dhe tatimore për punëdhënësit që punësojnë persona me aftësi të kufizuara dhe për personat me aftësi të kufizuara që ushtrojnë veprimtari të pavarur sipas legjislacionit në fuqi.


Data e fillimit: 12.06.2018


Data e përfundimit: 02.07.2018


Raporti Final

Projekt Rregullores për lehtësirat tatimore dhe doganore për punëdhënësit që punësojnë persona me aftësi të kufizuar si dhe personat me aftësi të kufizuar që ushtrojnë veprimtari të pavarur është publikuar për konsultim me publikun në platformën elektronike për konsultimet më datë 12.06.2018 dhe ka qenë e hapur për komente deri më datë 02.07.2018 Projekt Rregullores për lehtësirat tatimore dhe doganore për punëdhënësit që punësojnë persona me aftësi të kufizuar si dhe personat me aftësi të kufizuar që ushtrojnë veprimtari të pavarur është dërguar edhe me email palëve të identifikuara të interesit (listës me Institucionet përkatëse për konsultim paraprak dhe publik), te të gjitha institucionet, si: Agjencioni i Punësimit i Republikës së Kosovës.

17.07.2018
Raporti Final


YLBER ALIU

Ylber.A.Aliu@rks-gov.net