UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 00/2018 PËR MËNYRËN E EMËRIMIT TË TRUPAVE PËR VLERËSIM TË KONFORMITETIT

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohet procedura e aplikimit për emërim për trupat e vlerësimit të konformitetit, kërkesat e përgjithshme të cilat duhet të plotësohen për dhënie të emërimit, vazhdimi dhe zgjerimi i fushës së emërimit, pezullimi i emërimit dhe tërheqja e emërimit të trupave për vlerësim të konformitetit.


Data e fillimit: 11.06.2018


Data e përfundimit: 18.06.2018


Raporti Final

Hartimi i udhëzimit në fjalë mundëson harmonizimi me Ligjin e konformitetit dhe krijimin e një baze ligjore funksionale dhe lehtë të zbatueshme në lidhje me procedurat e aplikimit për emërim për trupat e vlerësimit të konformitetit, kërkesat e përgjithshme të cilat duhet të plotësohen për dhënie të emërimit, vazhdimi dhe zgjerimi i fushës së emërimit, pezullimi i emërimit dhe tërheqja e emërimit të trupave për vlerësim të konformitetit

30.08.2018
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

30.08.2018
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


gurakuq.kastrati@rks-gov.net

gurakuq.kastrati@rks-gov.net