RREGULLORE TEKNIKE (MTI) NR. 00/2018 PËR PAJISJET ELEKTRIKE TË DIZAJNUARA PËR PËRDORIM BRENDA KUFIJVE TË CAKTUAR TË TENSIONIT

Qëllimi i kësaj Rregullore është të siguroj që pajisjet elektrike në treg përmbushin kërkesat për ofrimin e një sigurie më të lartë të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së njerëzve, kafshëve shtëpiake dhe pronës, duke garantuar funksionimin e tregut të brendshëm.


Data e fillimit: 11.06.2018


Data e përfundimit: 18.06.2018


Raporti Final

Qëllimi i kësaj Rregullore është të siguroj që pajisjet elektrike në treg përmbushin kërkesat për ofrimin e një sigurie më të lartë të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së njerëzve, kafshëve shtëpiake dhe pronës, duke garantuar funksionimin e tregut të brendshëm.

21.06.2018
Raporti Final


gurakuq.kastrati@rks-gov.net

gurakuq.kastrati@rks-gov.net