PROJEKTUDHËZIMI ADMINISTRATIV (MPMS) NR.XX/2018 PËR MËNYRËN DHE PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË AFTËSISË PËR PUNË TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është që të rregullojë mënyrën dhe procedurat e vlerësimit të zvogëlimit të aftësisë për punë të personave me aftësi të kufizuara, për përcaktimin e njohjes së të drejtave në aftësim, riaftësim dhe punësim.


Data e fillimit: 15.05.2018


Data e përfundimit: 04.06.2018


Raporti Final

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është që të rregullojë mënyrën dhe procedurat e vlerësimit të aftësisë për punë të personave me aftësi të kufizuara, për përcaktimin e njohjes së të drejtave në aftësim, riaftësim dhe punësim.

05.12.2018
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

05.12.2018
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Leunora Ahmeti

Leunora.Ahmeti@rks-gov.net