Draft Koncept dokumenti për fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në çështjet civile

Draft Koncept dokumenti për fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në çështjet civile


Data e fillimit: 15.05.2018


Data e përfundimit: 04.06.2018


Trendelina Qorraj

trendelina.qorraj@rks-gov.net