Draft Koncept dokumenti për fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në çështjet civile

Draft Koncept dokumenti për fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në çështjet civile


Data e fillimit: 15.05.2018


Data e përfundimit: 04.06.2018


Raporti Final

RAPORTI NGA PROCESI I KONSULTIMIT PЁR FUSHËN E BASHKËPUNIMIT JURIDIK NDËRKOMBËTAR NË ÇËSHTJE CIVILE

26.12.2018
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

26.12.2018
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Trendelina Qorraj

trendelina.qorraj@rks-gov.net