DRAFT UDHEZIMIN ADMINISTRATIV (MIN) NR. 002018 PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE NGA KATEGORIA EKONOMIKE E SUBVENCIONEVE DHE TRANSFEREVE

Qëllim kryesor i konsultimit të Udhëzimit për ndarjen e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve është që Organi Propozues të sigurojë opinionet, rekomandimet nga grupet e caktuara të interesit që merren me këtë veprimtari. Një kontribut të veçantë mund të ofrojnë edhe institucionet që janë të ndërlidhura me këtë fushë të rëndësishme si dhe institucionet ndërkombëtare të vendosura në Republikën e Kosovës të cilat në një mënyrë apo tjetër janë edhe monitorues të zbatimit të legjislacionit në fuqi.


Data e fillimit: 12.04.2018


Data e përfundimit: 02.05.2018


Fidan B Hoti

fidan.b.hoti@rks-gov.net