Koncept dokumenti për rregullimin e fushëveprimtarisë së Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme

Koncept dokumenti për rregullimin e fushëveprimtarisë së Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme


Data e fillimit: 10.04.2018


Data e përfundimit: 18.04.2018


Raporti Final

RAPORT NGA PROCESI I KONSULTIMIT PER KONCEPT DOKUMENTIN PER RREGULLIMIN E FUSHEVËPRIMTARISË SE DHOMËS SE POSAÇME TE GJYKATËS SUPREME

31.05.2018
Raporti Final


Selvije Elezaj

selvije.elezaj@rks-gov.net