PROJEKTRREGULLORE (MPMS) NR. XX/2018 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR. 02/2013 PËR FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT MEDIKO-SOCIAL DHE PROCEDURAT E APLIKIMIT PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE PËR PERSONA TË VERBËR

Kjo Projektrregullore ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 02/2013 për Funksionimin e Komisionit Mediko-Social dhe procedurat e aplikimit për realizimin e të drejtave për persona të verbër.


Data e fillimit: 12.03.2018


Data e përfundimit: 30.03.2018


Skender Asllani

Skender.Asllani@rks-gov.net