PROJEKTLIGJI PER EFIÇIENCE TE ENERGJISE

Ky Ligj përcakton kornizën ligjore të domosdoshme për promovimin dhe përmirësimin e efiçiencës së energjisë në Republikën e Kosovës, me qëllim të përcaktimit të caqeve të efiçiencës së energjisë dhe arritjen e këtyre caqeve në zbatim të planeve të veprimit për efiçiencë të energjisë, zhvillimin e tregut të shërbimeve energjetike dhe masat tjera të efiçiencës së energjisë. Ky Ligj rregullon aktivitetet që kanë për qëllim zvogëlimin e intensitetit energjetik në ekonominë kombëtare dhe që i kontribuojnë zvogëlimit të ndikimit negativ në mjedis të aktiviteteve që ndërlidhen me sektorin e energjisë.


Data e fillimit: 12.02.2018


Data e përfundimit: 06.03.2018

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Hana Jakupi

hana.jakupi@rks-gov.net