UDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MTI) NR. 00/2018PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.01/2017 PËR CILËSINË E KARBURANTEVE TË LËNGËTA TË NAFTËS

Ky Draft-Udhëzim ka për qëllim bartjen e kompetencave nga Dogana e Kosovës në MTI. Qëllim kryesor i konsultimit të këtij Draft-Udhëzimi për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.01/2017 për Cilësinë e Karburanteve të Lëngëta të Naftës, është që Organi Propozues, të sigurojë opinionet, rekomandimet nga grupet e caktuara të interesit që merren me këtë veprimtari. Një kontribut të veçantë mund të ofrojnë edhe institucionet që janë të ndërlidhura me këtë fushë të rëndësishme si dhe institucionet ndërkombëtare të vendosura në Kosovës të cilat në një mënyrë apo tjetër janë edhe monitorues të zbatimit të legjislacionit në fuqi.


Data e fillimit: 12.02.2018


Data e përfundimit: 02.03.2018


mehdi.pllashniku@rks-gov.net

mehdi.pllashniku@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja