PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV (QRK) NR. XX/2018 PËR PLANIFIKIMIN DHE HARTIMIN E DOKUMENTEVE TË POLITIKAVE TË NATYRËS STRATEGJIKE DHE PLANEVE TË VEPRIMIT

Me qëllim të koordinimit sa më të mirë të procesit të hartimit të Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. XX/2018 për Planifikimin dhe Hartimin e Dokumenteve të Politikave të Natyrës Strategjike dhe Planeve të Veprimit dhe duke u bazuar në nenin 7 dhe nenin 32 të Rregullores së Punës së Qeverisë, gjegjësisht me Rregulloren nr.05/2016 për Standardet Minimale për Procesin e Konsultimit Publik, Zyra për Planifikim Strategjik në kuadër të Zyrës së Kryeministrit ju fton për kontributin tuaj në finalizimin e këtij dokumenti. Qëllimi i konsultimit është që t’i mundësohet të gjitha palëve të kontribuojnë me sugjerimet e tyre lidhur me përmbajtjen e këtij Udhëzimi Administrativ.


Data e fillimit: 10.01.2018


Data e përfundimit: 31.01.2018


Vedat Sogojeva

vedat.sogojeva@rks-gov.net