KONCEPT DOKUMENTI PЁR ADMINISTRIMIN E NDËRTESAVE TE BANIMIT NЁ BASHKËPRONËSI

Për hartimin e këtij Koncept Dokumenti është nxjerr Vendim nr. 31/2017 nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) më datë 01 shkurt 2017, për formimin e grupit punues ndërministror.


Data e fillimit: 06.12.2017


Data e përfundimit: 27.12.2017


Ramë Hamzaj

Rame.Hamzaj@rks-gov.net