DRAFT KONCEPT DOKUMENTI PËR PAGAT QË REALIZOHEN NGA BUXHETI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Koncepti Dokumentit për Pagat që Realizohen nga Buxheti i Republikës së Kosovës synon të ofrojë politikat dhe opcionet për rregullimin e sistemit të pagave për të gjitha pagat që realizohen nga Buxheti i Republikës së Kosovës


Data e fillimit: 06.12.2017


Data e përfundimit: 27.12.2017


Naser Shamolli

naser.shamolli@rks-gov.net


Kontributet

Instituti per Politika Zhvillimore (INDEP) | OJQ

20.12.2017 14:47:04

Gjeni te bashkangjitur me poshte dokumentin me Rekomandime dhe komente për draft koncept dokumentin për pagat që realizohen nga buxheti i Republikës së Kosovës.


Sinqerisht,
INDEP

 

 

 

Personi kontaktues

Burim Ejupi | office@indep.info

Dokumentet shtesë