RREGULLORE MF-NR. 00/2017 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORES MF-NR. 01/2016 PËR ADMINISTRIMIN E FONDEVE TË HUAMARRJES, E PLOTËSUAR DHE NDRYSHUAR ME RREGULLOREN MF-NR 03/2017

Kjo Rregullore ka për qëllim të plotesojë dhe ndryshojë Rregulloren MF- Nr 01/2016 për Administrimin e Fondeve të Huamarrjes, i plotësuar dhe ndryshuar me Rregulloren MF-nr 03/2017 (Rregullore bazike).


Data e fillimit: 14.11.2017


Data e përfundimit: 04.12.2017


Arijeta Elshani

arijeta.n.elshani@rks-gov.net