PROJEKTLIGJI PER SHERBIMIN GJEOLOGJIK TE KOSOVES

Ky ligj përcakton kompetencat, detyrat dhe funksionet e Shërbimit Gjeologjik të Kosovës duke përfshirë veprimtarinë në fushën e shkencave gjeologjike në territorin e Republikës së Kosovës. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për të gjitha aktivitetet që përfshinë hulumtimet, kushtet dhe mënyrën e kryerjes se hulumtimeve gjeologjike, programimin dhe organizimin e hulumtimeve gjeologjike me interes për Republikën e Kosovës.


Data e fillimit: 13.11.2017


Data e përfundimit: 01.12.2017


Hana Jakupi

hana.jakupi@rks-gov.net