Strategjia Shtetërore kundër Terrorizmit dhe Plani i Veprimit 2018 – 2022

Strategjia Shtetërorë kundër Terrorizmit dhe Plani i Veprimit 2018-2022 është dokumenti i tretë strategjik i hartuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me qëllim të parandalimit dhe luftimit të veprave terroriste. Ky dokument strategjik ka për synim kundërshtimin dhe luftimin e ideologjive ekstremiste apo radikale, të qfarëdo natyre qofshin ato, të cilat mund të shpiejnë në përdorimin e dhunës dhe bien ndesh me normat dhe parimet demokratike të shoqërisë kosovare. Tutje, ajo synon në parandalimin e aktiviteteve terroriste, minimizimin e rrezikut nga kërcënimet terroriste, si dhe uljen e cënueshmërisë përmes qasjes gjithëpërfshirëse, jo vetëm ndër institucionale, por gjithëshoqërore, e cila do të krijoj një bazë fleksibile për reagim më efikas ndaj kërcënimeve ekzistuese dhe dinamikave tjera gjithnjë në rritje dhe shumë dimensionale.


Data e fillimit: 10.11.2017


Data e përfundimit: 30.11.2017


Raporti Final

RAPORTI NGA PROCESI I KONSULTIMIT PËR STRATEGJINË SHTETËRORE KUNDËR TERRORIZMIT DHE PLANI I VEPRIMIT 2018-2023

12.04.2018
Raporti Final


Dardan Koçani

dardan.kocani@rks-gov.net