Projekt-ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/l-219 për të huajt

Qëllimi i këtij ligji është ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit nr. 04/L-219 për të Huajt (Gazeta Zyrtare nr. 35 e datës 05 Shtator 2013) në tekstin e mëtejmë Ligji.


Data e fillimit: 06.10.2017


Data e përfundimit: 27.10.2017


Mergim Himaj

mergim.himaj@rks.gov.net