Draft Koncept Dokumenti pёr fushën e Agjencisë Kundër Korrupsionit dhe për Deklarimin dhe Prejardhjen e Pasurisë

Ky Draft Koncept Dokument rekomandon ndryshim/plotesimin e Ligjit për Agjencinë Kundër Korrupsionit dhe Ligjit për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të gjithë Personat Zyrtarë.


Data e fillimit: 06.10.2017


Data e përfundimit: 26.10.2017


Raporti Final

KONCEPT DOKUMENTI PЁR FUSHËN E AGJENCISË KUNDËR KORRUPSIONIT DHE PËR DEKLARIMIN, PREJARDHJEN E PASURISË

19.12.2017
Raporti Final


Ruzhdi Osmani

Ruzhdi.Osmani@rks-gov.net