Projek-Udhezimin Administrativ për Përmbajtjen e Elaboratit për Mbrojtje nga Zjarri

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohet përmbajtja e elaborati, kriteret për personat fizik dhe juridik të cilët merren me hartimin e elaboratit për mbrojtje nga zjarri si dhe dhënia e autorizimit për zhvillimin e kësaj veprimtarie, e cila shërben si bazë për hartimin e të gjitha llojeve të projekteve kryesore.


Data e fillimit: 02.10.2017


Data e përfundimit: 17.10.2017


Krenare Sfishta

krenare.sfishta@rks-gov.net