DRAFT UDHËZIM ADMINISTRIV (MI) NR. XX/2017 PËR ORGANIZIMIN E PROVIMIT PËR CERTIFIKATEN E KUALIFIKIMIT PROFESIONAL

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohet mënyra e organizimit të trajnimit dhe provimit për Certifikatën e Kualifikimit Profesional (në tekstin e mëtejmë CKP), si dhe çështjet tjera lidhur me të.


Data e fillimit: 11.09.2017


Data e përfundimit: 02.10.2017


Vlora Hasanramaj

vlora.hasamramaj@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja