PROJEKT RREGULLORE (MFSK) NR. 5/2017 PËR MENAXHIMIN E MATERIALEVE NË MINISTRINË E FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS DHE NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

Kjo rregullore ka për qëllim që të përcaktojë mënyrën e menaxhimit të burimeve materiale në MFSK dhe FSK


Data e fillimit: 14.08.2017


Data e përfundimit: 01.09.2017


Raporti Final

Raporti nga procesi i konsultimit për draft rregulloren për menaxhimin e materialeve në MFSK dhe FSK

25.09.2017
Raporti Final


Mentor Zejnullahu

mentor.zejnullahu@rks-gov.net