Draft Koncept Dokumenti per Zhvillimin Rajonal ne Kosovë

Koncept dokumenti për Zhvillim Rajonal pasqyron sfidat, problemet dhe ngecjet në fushën e zhvillimit rajonal që duhet adresuar me qëllim të përafrimit me politikat e zhvillimit rajonal të BE-së.


Data e fillimit: 09.08.2017


Data e përfundimit: 29.08.2017


Raporti Final

RAPORTI NGA PROCESI I KONSULTIMIT PËR KONCEPT DOKUMENTIN PËR ZHVILLIM RAJONAL

19.10.2017
Raporti Final


Besim Kamberaj

besim.kamberaj@rks-gov.net