PROJEKTRREGULLORE (MPMS) NR. XX/2017 PËR MASAT AKTIVE TË TREGUT TË PUNËS

Me këtë Rregullore përcaktohen procedurat, të drejtat dhe përgjegjësitë e institucioneve qendrore dhe lokale, publike dhe private, të të papunësuarve, punëkërkuesve të regjistruar dhe punëdhënësve në përcaktimin, implementimin, monitorimin dhe vlerësimin e masave aktive të tregut të punës.


Data e fillimit: 07.08.2017


Data e përfundimit: 24.08.2017


Raporti Final

Me këtë Projektrregullore për Masat Aktive të Tregut të Punës, përcaktohen procedurat, të drejtat dhe përgjegjësitë e institucioneve qendrore dhe lokale, publike dhe private, të të papunësuarve, punëkërkuesve të regjistruar dhe punëdhënësve në përcaktimin, implementimin, monitorimin dhe vlerësimin e masave aktive të tregut të punës. Projektrregullorja për Masat Aktive të Tregut të Punës është dokumenti kryesor bazik për implementimin e masave aktive të tregut të punës, prandaj një vëmendje e veçantë i është kushtuar këtyre masave. Dispozitat e Projektrregullores për Masat Aktive të Tregut të Punës aplikohen për MPMS-në, APRK-në, institucionet dhe organizatat e tjera, si dhe për të papunësuarit, punëkërkuesit dhe punëdhënësit e regjistruar që marrin pjesë në zbatimin e masave aktive të tregut të punës.

04.10.2017
Raporti Final


YLBER ALIU

Ylber.A.Aliu@rks-gov.net