PROJEKT RREGULLORE (MPMS) NR.XX /2017 PËR MBROJTJEN E TË PUNËSUARVE NGA RISQET E LIDHURA ME KANCEROGJENËT DHE MUTAGJENËT NË PUNË

Kjo Rregullore ka për qëllim mbrojtjen e të punësuarve ndaj risqeve për sigurinë dhe shëndetin që janë të pranishëm ose mund të krijohen nga ekspozimi ndaj kancerogjenëve ose mutagjenëve në punë, duke përfshirë parandalimin e këtyre risqeve.


Data e fillimit: 13.07.2017


Data e përfundimit: 01.08.2017


Leunora Ahmeti

Leunora.Ahmeti@rks-gov.net