DRAFT UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MI) NR. XX/2017 PËR MBIKQYRJEN PROFESIONALE NË FUSHËN E PATENTË SHOFERIT

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim përcaktimin e procedurave për zbatimin e mbikëqyrjes profesionale dhe masat që ndermerren ndaj subjekteve dhe personave të cilët tregojnë performanc të dobët profesionale, aktivitetet e mbikëqyrjes profesionale, kompetencat e zyrtarit të autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes profesionale në fushën e patentë shoferit (në tekstin e mëtejme: mbikëqyrja profesionale), evidenca dhe dokumentacioni si dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen profesionale.


Data e fillimit: 21.04.2017


Data e përfundimit: 15.05.2017


Raporti Final

Raporti final për konsultën DRAFT UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MI) NR. XX/2017 PËR MBIKËQYRJEN PROFESIONALE NË FUSHËN E PATENTË SHOFERIT

16.05.2017
Raporti Final


Leonora Bacaj

leonora.bacaj@rks-gov.net