Projekt-Udhëzim Administrativ(QRK) Nr. xx/ 2017 për themelimin financimin dhe operimin e zyrave komunale të energjisë

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është themelimi, financimi dhe operimi i zyrave komunale të energjisë në komunat e Republikës së Kosovës, për adresimin e çështjeve në planifikim zbatim dhe monitorim të politikave te energjisë në nivel lokal.


Data e fillimit: 19.04.2017


Data e përfundimit: 11.05.2017


Raporti Final

Raporti nga procesi i konsultimeve publike për Projekt-Udhëzimin Administrativ (QRK) Nr.xx/2017 për themelimin, financimin dhe operimin e zyrave komunale për energji.

16.06.2017
Raporti Final


Kaltrina Shurdhaj

Kaltrina.shurdhaj@rks-gov.net