Nacrt-Administrativno Uputstvo(VRK) Br. xx/ 2017 o osnivanju, finansiranju i funkcionisanju opštinskih kancelarija za energetiku

Ovo Administrativno uputstvo ima za cilj da uredi osnivanje, finansiranje i funkcionisanje opštinskih kancelarija za energetiku u opštinama Republike Kosovo, sa namerom da odgovori na pitanja planiranja, sprovođenja i praćenja energetskih politika na lokalnom nivou.


Datum pocetka: 19.04.2017


Krajnji datum: 11.05.2017


Kaltrina Shurdhaj

Kaltrina.shurdhaj@rks-gov.net