ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-BR. /2017 O OTPADU KOJI SADRŽI ODRŽIVE ORGANSKE ZAGAĐIVAČE

Ovo Administrativno uputstvo ima za cilj da zaštiti zdravlje ljudi i životnu sredinu od otpada koji sadrži OOZ ograničavajuči i zabranjujuči proizvodnju, stavljanje u promet i korišćenja materija koje sadrže OOZs u cilju minimiziranja i otklanjanja ovih supstanci


Datum pocetka: 15.03.2017


Krajnji datum: 04.04.2017


Konacni izvestaj

IZVEŠTAJ PROCESA KONSULTACIJE Nacrt A.U. o otpadima koji sadrže dugotrajni organski zagađivač

20.04.2017
Konacni izvestaj


Lendita Sopa

lendita.sopa@rks-gov.net