UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR. /2017 PËR MBETURINA QË PËRMBAJNË NDOTËS ORGANIK TË QËNDRUESHËM

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim të mbroj mjedisin dhe shëndetin e njeriut nga mbeturinat që përmbajnë NOQ duke kufizuar dhe ndaluar prodhimin, vendosjen ne treg dhe perdorimin e materieve që përmbajnë NOQ me qellim te minimizimit dhe eliminimit te ketyre materieve.


Data e fillimit: 15.03.2017


Data e përfundimit: 04.04.2017


Raporti Final

RAPORTI NGA PROCESI I KONSULTIMIT Draft U.A për mbeturinat që përmbajnë Ndotës Organik të Qendrueshëm

20.04.2017
Raporti Final


Lendita Sopa

lendita.sopa@rks-gov.net