PROJEKT-RREGULLORE (MAPL) NR. 02/2017 PËR PROCEDURËN E HARTIMIT DHE PUBLIKIMIN E AKTEVE TË KOMUNËS

Qëllimi i kësaj rregullore është unifikimi i teknikës juridike, strukturës dhe procedurës së hartimit, si dhe publikimit të akteve të komunës.


Data e fillimit: 15.03.2017


Data e përfundimit: 04.04.2017


Raporti Final

RAPORTI NGA PROCESI I KONSULTIMIT PËR PROJEKT-RREGULLOREN PËR PROCEDURAT E HARTIMIT DHE PUBLIKIMIT TË AKTEVE TËKOMUNËS

14.08.2017
Raporti Final


Edona Berisha

edona.r.berisha@rks-gov.net


Kontributet

Iniciativa per Progres- INPO | OJQ

24.03.2017 12:16:18

Komuentet e OJQ Iniciativa pwr Progres (INPO) rreth projekt rregullores:

 

1.  Ne nenin 5 te projekt rregullores Komisionet për hartimin  e akteve normative të komunës

 paragrafi 1.Organet e komunës me vendim formojnë komisionin për hartimin, ndryshimin dhe plotësimin e akteve normative të komunës.

Koment: Vleresojme se duhet te specifikohet cili/cilat organ/e saktesisht formon komisionin per hartimin e akteve normative, dhe cila duhet te jete perberja e komisionit. Ne baze te pervojes se INPO-s ne monitorimin e komunave, komisionet per hartimin e akteve normative te komunave kane qene jo-profesionale te perbere nga  persona pa kompetence profesionale. 

2. Vendimet dhe urdheresat e kryetarit te komunes.

Koment: Vendimet dhe urdheresat e kryetarit te komunes si akte normative shume pak trajtohen brenda kesaj projekt rregulloreje, njejte sikur pak eshte trajtuar edhe me rregulloren aktuale e cila eshte ne fuqi. Vendimet dhe urdheresat e kryetareve te komunave jane te pasqaseshme per publikun dhe qytetaret ne pergjithesi. INPO vlereson, se permes kesaj rregulloreje duhet te obligohen kryetaret e komunave te publikojne vendimet dhe urdheresat e tyre. Sipas pervojes se INPO-s, vendimet dhe urdheresat e kryetareve te komunave shpesh here kane qene ne kundershtim me ligjin dhe keshtu nuk i jane nenshtruar asnje lloj mbikqyrjeje te ligjshmerise dhe llogaridhenies.

Rast konkret:

INPO kishte gjetur se kryetari i komunes se Ferizajt, kishe nxjerre urdherese per kufizimin e marrjes se vertetimit per tatimin ne prone, ku permes asaj urdherese kishte obiguar zyretaret komunal mos t'i pajisin qytetaret me vertetim te tatimit ne prone perderisa nuk sjellin deshmi se i kane leshyer borxhet ndaj nderrmarrjeve publike lokale ne Ferizaj. Pas reagimit te INPO-s, kjo urdherese eshte anuluar.  

 

Shpresojme se keto komente do te mirren parasysh nga institucioni i Juaj.

 

Personi kontaktues

Albulena Nrecaj | albulena.nrecaj@inpo-ks.org