Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Janë lansuar 74 Konsultime Publike përmes Platformës Online

Që nga lansimi i Platformës Online për Konsultime Publike në shkurt të vitit 2017, janë publikuar gjithsej 74 konsultime publike nga ministritë dhe zyrat e Kryeministrit.

Deri në fund të muajit Maj 2017 janë publikuar gjithsej 37 udhëzime administrative, 21 rregullore, 10 ligje, 4 koncept dokumente dhe 2 plane veprimi.

Përveç këtyre, janë publikuar 9 raporte finale mbi rezultatet e konsultimeve publike, ndërsa janë pranuar 14 komente nga publiku nëpërmjet Platformës.

Më poshtë po ju paraqesim statistikat e konsultimeve të kryera nga ministritë:

Ministria e Punëve të Brendshme-13

Ministria e Infrastrukturës-12

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor-11

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-10

Ministria e Zhvillimit Ekonomik-6

Zyra e Kryeministrit-6

Ministria e Administratës Publike-5

Ministria e Financave-5

Ministria e Forcave të Sigurisë së Kosovës-3

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal-2

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-2

Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit-1

Ministria e Shëndetësisë-1

Ministria e Integrimit Evropian-1

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë-1

Ministria e Bujqësisë Pylltarisë d... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

Projekt Udhëzim Administrativ për Etiken dhe Procedurën Disiplinore në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë

Qëllim kryesor i konsultimit të Projekt Udhëzimit Administrativ për Etikën dhe Procedurën Disiplinore në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë të sigurojë opinionet, rekomandimet nga grupet e caktuara të interesit që merren me këtë vepri... Më shumë

Projekt Udhëzimi Administrativ për Rekrutim dhe Procedurat tjera të Punës në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë

Qëllim kryesor i konsultimit të Projekt Udhëzimit Administrativ për Rekrutim dhe Procedurat tjera të Punës në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë, të sigurojë opinionet, rekomandimet nga grupet e caktuara të interesit që merren me këtë... Më shumë

RREGULLORE (MTI) NR. XX/2017 PËR SIGURINË E ASHENSORËVE NË PËRDORIM

Me këtë Rregullore përcaktohen kërkesat për përdorimin e ashensorëve ekzistues që janë vënë në përdorim dhe masat që duhet të ndërmerren për përmirësimin e sigurisë së tyre gjatë gjithë periudhës së përdorimit.... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera