Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Lansohet Platforma Online për Konsultim me Publikun

Prishtinë-22.02.2017

Nën patronatin e Zyrës së Kryeminsitrit /Zyrës për Qeverisje të Mirë  është bërë lansimi i Platformës online për konsultime me publikun, e cila ka për synim të ndihmojë institucionet në procesin e konsultimeve dhe përfshirjen më të gjerë të shoqërisë civile dhe të gjithë partnerëve në bërjen e politikave vendimmarrëse.

Në këtë takim morën pjesë përfaqësuesit e nivelit më të lartë të institucioneve vendore e ndërkombëtare, dhe të organizatave të shoqërisë civile, përfshirë:

Kryeministrin e Republikës së Kosovës, z.Isa Mustafa, shefja e zyrës  së  BE-së në Kosovë znj. Nataliya Apostolova, z.Habit Hajredini, Drejtor i Zyrës për Qeverisje të Mirë pranë Zyrës së Kryeministrit, udhëheqësi i ekipit të projektit të Asistencës Teknike të BE-së, “Mbështetje për Implementimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile”, z.Igor Vidacak, znj.Valdete Idrizi Drejtoreshë ekzektutive e Platformës “Civikos” dhe znj.Venera Hajrullahu, Drejtoreshë Ekzekutive e Fonacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Në fjalën e tij hyrëse Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa falënderoj Bashkimin Evropian për kontributin e dhënë në lansimin e kësaj plat... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR ARMËT KOLEKSIONUESE

Ky udhëzim administrativ përcakton kriteret për armët të cilat mund të koleksionohen në bazë të lejes së lëshuar nga Organi Kompetent. ... Më shumë

DRAFT UDHËZIM ADMINISTRIV (MI) Nr. XX/2017 PËR LIGJERUES PROFESIONAL NË AUTO SHKOLLË

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen kushtet dhe mënyra e dhënies së provimit për licencim të ligjëruesit profesional në auto shkollë, të drejtat dhe detyrat e ligjëruesit profesional, rregullat që duhet t’i përmbahet ligjëru... Më shumë

DRAFT UDHËZIM ADMINISTRIV (MI) Nr. XX/2017 PËR LIGJERUES PROFESIONAL NË AUTO SHKOLLË

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen kushtet dhe mënyra e dhënies së provimit për licencim të ligjëruesit profesional në auto shkollë, të drejtat dhe detyrat e ligjëruesit profesional, rregullat që duhet t’i përmbahet ligjëru... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera