Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Sesion Pune me Koordinatorët e Konsultimeve Publike

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publike,  me 9 Shkurt 2018 ka organizuar sesion pune për Koordinatorët e Konsultimeve Publike nëpër Ministri. 

Qëllimi i këtij takimi ishte për të diskutuar:

- Përmbledhjen dhe prezantimin e Planit Vjetor për konsultime me publikun për 2018 si dhe


- Përgatitjet për raportin vjetor për rrjedhën e procesit të konsultimeve me publikun për vitin 2017

 

Ky aktivitet është realizuar me përkrahje nga ana e Projektit i Asistencës Teknike të BE-së “ Mbështetje për Implementimin e
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile” dhe projektin e Qeverisë e KE në Ministrinë e
Administratës Publike “Mbështetje për Zbatimin e Reformës në Administratën Publike”

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

DRAFT UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MI) NR. XX/2018 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 19/2017 PËR INSTRUKTOR SHOFERË

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.19/2017 për Instruktor Shoferë.... Më shumë

DRAFT UDHEZIMIN ADMINISTRATIV (MIN) NR. 002018 PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE NGA KATEGORIA EKONOMIKE E SUBVENCIONEVE DHE TRANSFEREVE

Qëllim kryesor i konsultimit të Udhëzimit për ndarjen e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve është që Organi Propozues të sigurojë opinionet, rekomandimet nga grupet e caktuara të interesit që merren ... Më shumë

Plani i Veprimit për Zbatimin e Strategjisë së Modernizimit të Administratës Publike 2018-2020

Qëllimi i këtij Plani është të përcaktoj politikat strategjike që Qeveria e Republikës së Kosovës synon t’i arrij brenda periudhës sa me të afërt, 0afatmesme me qëllim të përmirësimit të funksionimit dhe modernizimit të administ... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera