Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Janë lansuar 214 Konsultime Publike përmes Platformës Online

Që nga lansimi i Platformës Online për Konsultime Publike në shkurt të vitit 2017, janë publikuar gjithsej 214 konsultime publike nga ministritë dhe zyrat e Kryeministrit.

Deri në fillim të muajit Janar 2017, nga gjithsej 214 konsulta te mbyllura, jane 93 udhëzime administrative, 46 rregullore, 42 ligje, 23 koncept dokumente, 5 plane veprimi dhe 4 Strategji.

Gjatë kësaj periudhe, platforma është përdorur nga shumica e institucioneve relevante. Zyra për qeverisje të mirë/ Zyra e Kryeministrit si koordinatore e  procesit të konsultimeve me publikun sipas Rregullores nr. 05/2016 për standardet minimale për konsultime me publikun përmes koordinatorëve nëpër ministritë e linjës ka arritur që ta funksionalizojë dhe përditësoj platformën ne baza të rregullta. 

Platforma ka vazhduar që të pasurohet dhe promovohet duke bërë kështu që të kemi një rritje të theksuar të regjistrimit të përdoruesve të rinj dhe abonim  të tyre për të marrë informacione në kohë reale lidhur me publikimin e dokumenteve për konsultim si dhe mundësinë që ofron platforma që secili individ, institucion apo palë e interesuar të jep kontibutin e vet në përmiresimin e legjislacionit për miratim nga Qeveria dhe Institucionet vartëse të saj.  

 

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

DRAFT KONCEPT DOKUMENTI NË FUSHËN E TURIZMIT

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj qasje politike dhe propozimi është përcaktimi i organizimit ligjor – normativ të turizmit në Kosovë, me Ligjin për Turizmin dhe aktet nën ligjore, të cilat do të përcaktojnë kornizën ligjore dhe insti... Më shumë

DRAFT KONCEPT DOKUMENTI PËR TRAJTIMIN E KUADRIT LIGJOR TË TATIMEVE DHE PROCEDURAVE NË FUSHËVEPRIMIN E ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS (ATK)

Me qëllim të adresimit të problemeve me të cilat ballafaqohen tatimpaguesit dhe institucionet e zbatimit të Ligjit, përfshirë këtu edhe problemet përmbajtjesore dhe ato teknike të ligjeve aktuale në fuqi dhe të sfidave që lindin për har... Më shumë

PROJEKTLIGJI PER EFIÇIENCE TE ENERGJISE

Ky Ligj përcakton kornizën ligjore të domosdoshme për promovimin dhe përmirësimin e efiçiencës së energjisë në Republikën e Kosovës, me qëllim të përcaktimit të caqeve të efiçiencës së energjisë dhe arritjen e këtyre caqeve ... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera